Loading...

عرض ادب و احترام وبا قبولی طاعات و عبادات دوستانی که به مبحث روند رسیدگی و کیفرهایی که باعث مانع مجدد ارتکاب جرم میشود علاقه دارند ، رجوع کنند به مقاله :اقدامات تامینی و بازپرورانه در مورد اطفال ونوجوانان بزهکار در روند رسیدگی