مصاحبه خبرگزاری اقتصادی ایران با اینجانب در خصوص مهارت های یکی بازاریاب خوب را از لینک زیر بخوانید: http://econews.ir/5x2965244