آقای جان پل گتی در نظریه اهرم میگوید: من ترجیح می دهم به جای استفاده 100% توان خود ، از 1% توان 100 نفر دیگر استفاده کنم

اگر در موفقیت افراد بزرگ بنگریم میبینیم که آنها توانستند با مدیریت تفکرات و خلاقیت های مبتکرانه دیگران پیروز شوند. تنها قابلیت آنها رهبری بود


1