ذهن خلاق معتقد است: داشتن یک سیب کال بهتر از نداشتن هیچ سیب رسیده است. اشتباه، مالیات خلاقیت است. منبع: کتاب سیب خلاقیت نوشته افشین سلیمانی.