عیدی سازمان بین‌المللی دانشگاهیان در راستای ماموریت توانمندسازی اقتصادی دانشجویان و ایجاد درآمد برای اعضا «سامانه پروژه های دانشگاهیان» پروژه خود را در زمینه‌های مختلف درج کنید و برای پروژه‌های دیگران پیشنهاد بدهید https://my.isic.ir/projects و از طریق بخش «نوشتن پست« > «ارسال» > «ایجاد پروژه»