" ما انسان‌ها و شرکت‌ها، اغلب به رشد نیازی نداریم، بلکه به رشد، اشتیاق شدیدی داریم. " - پروفسور میلتون فرایدمن، برنده نوبل اقتصادی