سلام پیشنهاد می شود مسئولان محترم سازمان همایشی برای اعضای سازمان در تهران برگزار کنند و حضوری هم در خصوص اهداف و امکانات سازمان برای اعضا روشنگری کنند این می تواند اعتماد و راه بهتری را در اینده به همه اعضا و نفرات جدیدی که ملحق می شوند بدهد. باتشکر