در ادامه ی پست قبلی... انتظار می رود که به عنوان جامعه ای که همه ی افراد آن را دانشجویان و شخصیت های دانشگاهی تشکیل می دهند و همچنین به دلیل استفاده و انتشار احتمالی نتایج نظرسنجی در پژوهش های دانشگاهی، در طراحی نظرسنجی به صورت کاملا علمی، عمل نماییم و سلیقه ی شخصی در ارائه ی این مطالب حذف شود. سپاس