شمارنده امتیاز من در سایت نسبت به تغییرات مثبت مقاومت میکنه :)) فقط مشکل منه یا دیگر دوستان هم همین مشکل رو دارند ؟ جالبه که برای کسر امتیاز در لحظه عمل میکنه :)))