تمامی موسسات مجلات و انجمنها برای تمدید اشتراک یکسال را در نظر میگیرند؛ با توجه به اینکه هنوز 6 ماه از عضویت ویژه بنده نگذشته پیامک انجام تمدید ارسال شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟