اگر ظلم بالسویّه (بطور یکسان و برابر) باشد، عدل است؟

ظلم أمری عدمی است و قُبح ذاتی دارد و هرگز در جایگاه عدل که أمری وجودی است و حُسن ذاتی دارد قرار نمی‌گیرد ... پس اگر به همگان به طور یکسان ظلم واقع شد، ظلم واقع شده است و مذموم است و به اندازه‌ی همگان عقاب دارد.


0