اگر هدف خداوند از آفرینش انسان این بودکه بیشترین حجم غذا را بخورد، نهنگ را قبلا برای این منظور آفریده بود. اگر هدفش این بود که موجودی داشته باشد که بیشترین زاد وولد را انجام دهد، موش را قبلا افریده بود. پس چه رسالتی به دوش انسان است؟ مسئولیت او دراین جهان چیست؟ آیا به اینها اندیشیده ایم!