امام علی(ع) : آنچه را نمیدانی مگو زیرا در بیان چیز هایی که میدانی متهم به دروغ گویی می شوی