امام علی(ع): قدرت، خردمند را به افراطکاری نمی کشاند و ناتوانی او را از پای نمی نشاند.(غررالحکم 1995)