متاسفانه در شرایطی قرار داریم که شرافت از جامعه رخت بسته و این گناه برای مسببینش نابخشودنی خواهد بود و عذابی سخت در پیش دارن...

این جمله کلی گویی وتوهین به کل افرادجامعه ازجمله اعضای این سامانه است، لطفا هنگام ابراز نظر بیشتر فکرکنید ودقیقتر بنویسید مخصوصا از شما که مهندس هستید انتظار دقت بیشتری هست.


3

وسيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون


0

وسيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون


0