گر در طلب لقمه نانی نانی گر در طلب گوهر کانی کانی این نکته رمز اگر بدانی دانی هر چیز که اندر پی آنی آنی مولانا