زکریای رازی: اگر همه می‌توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می‌ شد که همه می‌خواهند. روز داروسازی مبارک باد.