اگر یه روزی خواستید بزرگی کسی را اندازه بگیرید؛ بهتر است به جای قد، وزن، ثروت و مدارج تحصیلی‌اش؛ "ظرفیت و گنجایش قلب" و توان بخشش او را اندازه بگیرید.