مرد به فعل او امتحان میشود ، نه به قول او (( افلاطون))