تقدیر، تقویم افراد عادی است، ولی، تغییر، تدبیر افراد عالی است!