چه اصراری است کسانی که تخصص سیاسی و روابط بین الملل ندارند، دائم پست های سیاسی و دینی غیر مرتبط می گذارند؟ خداروشکر هستند برخی دوستان که جواب های لازم به این تیپ هوجی گری ها را می دهند