مرگ ترسناک نیست ، تنها مشکلش اینه که زمان مرگ کسی نیست که برای این کار هم تشویقمون کنه (( ژان فورنیه ))