دروغ زاییده احتیاج است و در دنیا کمتر کسی هست که احتیاجی نداشته باشد . (( رنو ))