Loading...

در مقابل نگرانی هاتون، بدترین احتمال ممکن رو در نظر بگیرید. خودتون رو در اون شرایط تصور کنید. می بینید با وجود همه ی مصائب، زنده اید و زندگی جریان داره.