حال من حال اسیریست که هنگام فرار یادش افتاد کسی منتظرش نیست، نرفت!