در عصر دیجیتال و کوچک شدن جهان طبیعتا شاهد تقابل فرهنگی و "بحران هویت" خواهیم بود در این بین مطالعه علمی، آموزش صحیح و گفتمان سازی برای کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن، راهگشاست . تقلیل گفتمان به برهنه طلبی، روشنفکربازی و بدون دانش صحبت کردن، باعث نابودی جامعه است