دنیا محل گذر است و همه می میریم یا با تصادف، یا قتل، یا بیماری . اگر صد سال مانی ور یکی روز بباید رفت ازین کاخ دل افروز (نظامی) . غنیمت دان اگر دانی که هر روز ز عمر مانده روزی می شود کم (سعدی)