در حوزه اقتصاد، تا الان دکترین های کنز، فریدمن و.. کار شده اما الان در این دولت بحث تفکرات "آدام پرزروسکی" و الگوی کشورهای پساکمونیسم مثل لهستان دارد پیاده می شود، دکترینی که اگر برجام سقوط نمی کرد، ایران را قوی ترین اقتصاد غرب آسیا می کرد حذف صفر و.. بخش هایی از همین الگو هست

کتاب "آسیب شناسی دولت های نوظهور"


0