امام صادق(ع) می‌فرمایند: خداوند درد را می دهد و درمان آن را نیز قرار می‌دهد و بیماری را خلق نمی‌کند، مگر اینکه برای آن دوایی قرار داده است، پس داروها را بخورید و نام خداوند را ببرید