Loading...

کشورهایی که درگیر کرونا هستند قطعا از فرصت طلایی اعتراضات جورج فلوید استفاده می کنند در هوای گرم از روش گله ای (همه گیری) مقابل کرونا استفاده می کنند موج اعتراضات اقتصادی پساکرونایی پشت همین اعتراضات می تواند پنهان شود و هیجان جامعه تخلیه شود هویت انسانی اروپا که با دزدی ماسک زیر سئوال بود، برگردد