حضور در جمع انسانهایی با نگرش مثبت، انگیزه های خدمت، اهداف متعالی سعادتی است که خداوند نصیبم نمود. او را در هر لحظه سپاس میگویم و تمنای مفید بودن با عنایتش را دارم