حضرت محمد؛ من پنج خصلت کودکان را دوست دارم: زیاد گریه میکنند. با خاک بازی میکنند. با یکدیگر دعوا میکنند ولی کینه ندارند. برای فردا چیزی ذخیره نمیکنند. میسازند و سپس خراب میکنند.

کودکان صفات خود را مخفی نمی‌کنند و صریحا احساسات خود را بیان میکنند .
6 روز پیش

0 0