امواج زندگی را بپذیر؛ حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرند آن ماهی آسوده که بر سطح دریا میبینی مرده است...