دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عمر، چه ماند باقی، مهر است و محبت است و، باقی همه هیچ.