هر چه #تلاش کردی، هر چه #شکست خوردی، #مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار #بهتر شکست بخور. ساموئل بکت