خوشحالی بیرونی، چندان دوام ندارد و همواره وابسته به چیزهایی ست که خارج از کنترل ماست. اگر در پی یافتن این نوع خوشحالی باشیم، شبیه کاه در باد شناور خواهیم بود. اما نوع دوم خوشحالی، یعنی خوشحالی درونی، بسیار عمیق و همیشگی است و هیچ چیز و هیچ فردی روی آن کنترل ندارد. مجله قرمز