شما هرگز متوجه نخواهید شد که پرستاران چه قهرمانانی هستند، تا زمانی که واقعا به یکی از آنها احتیاج پیدا کنید. این درسی است که آموخته‌ام و خوشحالم که آن را با شما آموختم ایشالله تن تون همیشه سالم باشه پرستاران مهربان ایران زمین.