بهترین انسانها از اعمالشان شناخته میشوند و گرنه سخنان خوب روی دیوارهای ساکن هم نوشته میشوند....

۹۹ درصد شکست می‌خورند زیرا خیلی زود منصرف می‌شوند. ۱ درصد برنده هستند زیرا آنها به اندازه کافی در بازی باقی می‌مانند تا موفق شوند

اگر می خواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی به حرفهایی که دیگران درباره او می زنند توجه نکن! بلکه ببین او درباره دیگران چطور صحبت می کند!

عالمی را پرسیدند: خوب بودن را کدام روز بهتر است؟ عالم فرمود: یک روز قبل از مرگ. دیگران حیران شدند و گفتند: ولی زمان مرگ را هیچکس نمی داند! عالم فرمود: پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن و خوب باش شاید فردایی نباشد! #علی اکبر دهخدا

انسان بودن به معنای تنها بودن است. پیشرفت در جهت انسان شدن به معنای کشف شیوه های نوین برای آرام گرفتن در تنهایی خویش

برایم بسیار تعجب آور است... بعضی از انسان‌ها تجربه می‌کنند ولی با تجربه نمی‌شوند!

اگر پلی برای عبور از افکار منفی ساختی مهندسی روز مهندس مبارک

اگر محصول و یا خدمات شما در همان ابتدای کار بسیار خوب است این بدان معناست که خیلی دیر شروع کرده‌اید!