0.5+ 2 سال پیش

راهبرد های انجمن های علمی دانشگاهی


این نظرسنجی شامل 2 سوال می باشد.
775 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - انجمن علمی رشته های دانشگاهی بهتر است در کدام زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد تا باعث شکوفایی رشته شود؟
2 - به نظر شما چه ارگان یا فرادی میتواند کمک موثر تری به انجمن علمی داشته باشد؟


سلام: سوال یک میتوانست واضح تر بیان شود که ارتباط بین دانشگاه و صنعت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد که نکته سوال کننده بر چه موردی تمرکز یافته است.


2