2.5+ 10 ماه پیش

فرهیخته گرامی، خواهشمند است مهم ترین چالش هایی که( بر اساس تجربه و یا دانش خود )مدیران کشور با آن مواجهند، بر اساس اولویت(1بیشترین و 5 کمترین) دسته بندی فرمایید.


این نظرسنجی شامل 48 سوال می باشد.
468 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - چالش برنامه ریزی سازمانی
2 - چالش سازماندهی
3 - چالش رهبری کارکنان
4 - چالش بودجه بندی و مدیریت هزینه ها
5 - چالش سازوکارهای نظارتی و کنترلی نا کارامد
6 - چالش نبود بهره وری(کارایی+اثربخشی)
7 - چالش درک ناکافی مدیران از گزارشات فنی(مالی،حسابداری،انبارداری،نیروی انسانی و...)
8 - چالش نبود تمهیداتی در خصوص ارزیابی عملکرد(مدیران و کارکنان)
9 - چالش مربوط به روش های نا مناسب جبران خدمات(مدیران و کارکنان)
10 - چالش مربوط به تصمیم گیری های ناصحیح
11 - چالش جذب و به کارگماری نا کارامد
12 - چالش نبود و یا نقصان آموزش های ضمن خدمت
13 - چالش تدوین راهبردها و یا خط مشی های نادرست
14 - چالش پیاده سازی ضعیف خط مشی ها و رهبردهای سازمانی
15 - چالش های مربوط به رفتارهای غیر اخلاقی کارکنان(مدیران و کارکنان)
16 - چالش های پیرامون فرهنگ سازمانی
17 - چالش کشف و استعدادیابی نیروهای متخصص و متعهد
18 - چالش چرخش و ارتقا شغلی معیوب
19 - چالش قوانین صلب و غیر منعطف
20 - چالش های نبود روحیه کار مشارکتی(تیمی و گروهی)
21 - چالش حاکمیت نداشتن فضای اعتماد در سازمان
22 - چالش مربوط به نبودن امنیت شغلی
23 - چالش های مربوط به تعارض منافع(روابط خویشاوندی،رانت،پارتی بازی و...)
24 - چالش مربوط به نظام انگیزشی غیر اثر بخش
25 - چالش وجود تبعیض و بی عدالتی در سازمان
26 - چالش فراهم نبودن امکانات مورد نیاز جهت انجام صحیح وظایف
27 - چالش نبود تعهد کافی میان افراد
28 - چالش نبود اقبال کافی در افراد در پیروی از رویه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه ها
29 - چالش انگیزه کم کارکنان و مدیران به یادگیری
30 - چالش تمایل مدیران به خود رایی و دوری از مشورت
31 - چالش فرهنگ مخالفت در برابر ایجاد تغییرات سازمانی
32 - چالش درک و ارتباط ناکافی مدیران ارشد از کارکنان سایر سطوح سازمان(میانی و عملیاتی)
33 - چالش نبود فرهنگ خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع
34 - نبود کانال های ارتباطی مناسب در میان اجزا مختلف سازمان
35 - چالش نبودن کلیت واحد در سازمان و ماهیت سیستمی در میان اجزا مختلف(اقدامات جزیره ای و پراکنده وغیر همراستا)
36 - چالش وجود مدل های نامناسب شایستگی(یا عدم وجود)(مدل شایستگی مدلی است که جذب و کارراهه شغلی کارکنان بر اساس آن است)
37 - چالش نبود ثبات مدیریتی
38 - چالش نبود مفاهمه واحد از راهبردها و خط مشی های سازمانی
39 - چالش نبود تفکر خلاق و نوآور در سازمان
40 - چالش مربوط به ظهور و بروز عدم قطعیت های پی در پی در سازمان
41 - چالش نبود تمایل در بهره مندی از تکنولوژی روز در سازمان
42 - چالش مربوط به وجود فساد سازمانی
43 - سن شما:
44 - جنسیت:
45 - میزان تحصیلات
46 - وضعیت شغلی
47 - سابقه شغلی
48 - ضمن تشکر از زمان اختصاص داده جهت مشارکت در این نظر سنجی،تا چه میزان این پرسشنامه را اصولی می دانید.


سوال 36 ام به نظرم اشتباه طرح شده


1

تمام سوالات باز و دارای ابهام می باشند این نوع سوال و این نوع همپوشانی بین سوالات با این تعداد اشتباه است


1

تعداد سوالات زیاد بوده و در سوالات مشکلاتی وجود دارد


0