سوالات سیاست

محصولات فرهنگی خارجی

آیا إستفاده از محصولات فرهنگی خارجی، هویت ملی را تضعیف می‌کند؟ مستدلا نظر خود را بفرمایید ...

دیپلماسی فرهنگی سیاست

لغو تحریم‌ها

آیا ایران باید برای مقابله با تحریم‌های غربی، سیاست نگاه به شرق را دنبال کند؟ مستدلا نظر خود را بفرمایید ...

سیاست