سوالات نقدینگی

اقتصاد کلان - نحوه کنترل مقدار پول موجود در بازار

بانک مرکزی با اتخاذ چه تصمیماتی می تواند مقدار پول موجود در بازار را کنترل کند ؟ لطفا به طور کامل توضیح دهید .

نقدینگی کنترل نقدینگی

راه حل کلی شما برای کنترل نقدینگی در کشور چیست؟

سلام

مدت هاست که کشور دچار حادثه ای شده،اما نه طبیعی...سیل ویرانگر برخی نقاط کشور را در بر گرفته... نقدینگی در اقتصاد کشور طغیان کرده و موج های سهمگینی رو به بازار میزند و سبب لطمه به تولید داخلی میشود...

راه حل کلی شما برای کنترل نقدینگی در کشور چیست؟

کنترل نقدینگی نقدینگی رشد اقتصادی مهندسی تولید داخل