سوالات دانشجو

رشد و توسعه با پژوهش - راه های شما برای انجام یک پروژه پژوهشی بدون هیچ نقطه گنگ و مجهول چیست؟

سلام

دردنیایامروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.

راه های شما برای انجام یک پروژه پژوهشی بدون هیچ نقطه گنگ و مجهول  چیست؟

پژوهش دانشجو دانشگاه پروژه رشد توسعه