Loading...
پرسش‌های علمی خود را با سایر اعضا مطرح کنید. طرح پرسش علمی

سوالات خدمت سربازی

خدمت سربازی، مهارت ورزی، مهارت آموزی

چه مهارت های گروهی را برای آموزش به سربازان پیشنهاد می‌کنید تا ضمن این که فردمهارتی بیاموزد، پس از خدمت سربازی دارای شغل مناسب خود باشد؟ 

چه پیشنهادات جدیدی می توانید در رابطه با مهارت آموزی و مهارت ورزی در هنگام  خدمت سربازی  بدهید تا فرد پس از خدمت سربازی دارای شغل باشد. 

خدمت سربازی