تقسیم ارث فردی که اموال را فروخته و فراری است.

در صورتی که شخصی در زمان تقسیم ارث تمامیه اموال را فروخته و فراری است به چه صورت میتوان اموال را برگرداند؟ 

ارثیه

به ترتیب زیر؛

- تنظیم دادخواست (وکالتا یا إصالتا) از طرف تمامی وراث در دادسرای محل وقوع جرم.

- معرفی فروشنده‌ی مال غیر.

- در صورت متواری بودن، سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی.

- معرفی أموال در صورت موجود بودن.

- در بعض از دادگاه‌ها أموال فروخته شده از خریدار مسترد گردیده و خریدار علیه فروشنده تنظیم شکایت می‌نماید.


2

شکایت در دادگاه


0

 سلام 

1- شکایت و تنظیم دادخواست علیه خوانده دعوا

  • 2- معرفی باقی اموال وی به دادگاه در صورت موجود بودن
  • 3- معرفی خریدار مال غیر به محکمه


0

سلام

ابتدا شکایت، اخذ حکم جلب و شناسایی تمام دارایی های منقول و غیر منقول و استفاده از آگهی در روزنامه 


0
برای ارسال پاسخ شوید.