تفاوت از لحاظ الفاظ

تفاوت رجم با سنگسار؟ (از لحاظ الفاظ)

توضیح کامل

حقوق

در لفظ توضیح زیادی نداره ... اون عربی و این معادل فارسیش هست ... رجم به معنای مطلق "پرتاب کردن" و "دور کردن"است که متعیّن در "حد شرعی" شده و با قرینه در غیرمتعیّن، در معنای جدید مستعمل خواهد شد ... رجیم (رانده شده) - ناسزا ... ولی سنگسار معنایش منحصر در "حد شرعی" است.


1
برای ارسال پاسخ شوید.