حقوق اساسی

سه مورد از مصوبات مجلس که به امضاء رئیس جمهور نرسیده است ، یعنی رئیس جمهور از امضاء آن استنکاف کرده است را لطفا با توضیح بفرمایید؟

حقوق اساسی

یاد طرح کسب و کار وکالت افتادم که قوه مقننه تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده و رییس جمهور امضا کرده اما مراجع ذیربط از پذیرش اون امتناع کردن! 


0

سلام

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی

قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

که متاسفانه با تصویب مجلس رئیس جمهور از امضا و ابلاغ آن خودداری کرد

 


0
برای ارسال پاسخ شوید.