حقوق بین الملل

گروه حقوق

تعداد کل واحدها : 32 واحد دروس الزامی و اختیاری : 28 واحد 7 واحد اختیاری پایان نامه : 4 واحد دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق بين الملل حقوق معاهدات مسئوليت بين المللي حقوق درياها حقوق بين الملل اقتصادي سازمانهاي بين المللي حقوق بين الملل اسلام روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي حقوق بين الملل خصوصي متون حقوقي به زبان خارجي سمينار پايان نامه دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق بين الملل تاريخ تحولات حقوق بين الملل حقوق بين الملل هوا و فضا حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق جزاي بين الملل حقوق ديپلماتيک و کنسولي تاسيس و جانشيني دولت ها در حقوق بين الملل سازمان هاي منطقه اي حقوق بين الملل ارتباطات جمعي حقوق بين الملل کار حقوق بين الملل توسعه مسئوليت مدني بررسي تفصيلي برخي مسائل حقوق بين الملل عمومي حقوق تجارت بين الملل حقوق دريايي نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل حقوق بين الملل محيط زيست توجه: دانشجويان بايد حداقل 7واحد از دروس اختياري را بگذرانند. 2 سال پیش

امین یزدان پناه
عالی بود 3 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...