Loading...

رابطه بین سلامت روان و معماری و شهر سازی معاصر

گروه معماری

محیط ساخته شده می تواند تاثیر قابل توجهی بر سلامت روان و رفاه ما داشته باشد. معماری به‌عنوان رشته‌ای که محیط فیزیکی را شکل می‌دهد، می‌تواند از سلامت روان حمایت کند یا به آن آسیب برساند. رابطه بین سلامت روان و معماری پیچیده و چندوجهی است. معماران و طراحان می توانند با گنجاندن اصول طراحی مبتنی بر شواهد در کار خود، نقش مهمی در ارتقای سلامت و رفاه روانی ایفا کنند. تحقیقات بیشتری برای بررسی عمیق‌تر رابطه بین سلامت روان و معماری و توسعه دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهد برای شیوه‌های طراحی مورد نیاز است. از همین رو از دوستانی که تمایل به همکاری در زمینه تحقیقاتی مذکور را دارند،دعوت به عمل می آید. 3 هفته پیش

رابطه بین سلامت روان و معماری و شهر سازی معاصر
رشته ها و جمعیت گروه معماری
Loading...