Loading...

کنفرانس حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین

گروه مدیریت

فراخوان ارسال مقاله: نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران "حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین" مهلت ارسال مقالات:پایان آبانماه ۱۴۰۱ www.budgetconf.ir 7 ماه پیش

کنفرانس حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین
رشته ها و جمعیت گروه مدیریت
Loading...